Atay Turizm Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

Misafir Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili Kanun, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. 

Bu metin, Atay Turizm Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin (Şirket) misafirlerine ait kişisel verilerin Kanun çerçevesinde işlenmesi kapsamındaki Şirket’in beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu minvalde, metnin uygulama alanı, Şirket’in misafirlerine ait kişisel verilerin işlenme süreçleridir. Lütfen bu aydınlatma yükümlülüğünü dikkatlice okuyarak, Şirket’ten hizmet aldığınız süre zarfında ve daha sonrasında işlenen verilerinize ilişkin prosedürleri inceleyiniz. Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Bu metinde yer alan;

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

Misafir: Şirket’in rezervasyon ve resmi kayıt işlemleri sonrasında Şirket’te konaklayan gerçek kişi misafirlerini,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1.Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik bilgileri (cüzdan seri no, aile sıra no ve diğerleri), kimlik fotoğrafı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, paylaşılması halinde pasaport numarası, uyruk, varsa yabancı kimlik numarası

İletişim Bilgisi

Ev adresi, ikametgah posta adresi ve paylaştığı diğer adresler, e-posta, telefon/cep telefonu

İşlem Güvenliği

İnternet trafik verileri (ağ hareketleri, URL bilgileri, IP adresi, Mac adresleri, ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri, siteye ilişkin geçmiş kullanım bilgileri, erişim saati, protokol tipi, protokol boyutu, ilgili log kayıtları)

Finansal Bilgi

Banka hesap bilgileri, kredi kartı sahibi, Kredi Kartı CVV, kredi kartı numarası, kredi kartı son kullanma tarihi.

 

Pazarlama

Anket bilgileri, misafir düşünce ve yorumları

Fiziksel Mekan Güvenliği

Giriş çıkış bilgileri, IPTV kayıtları

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

IPTV kayıtları, fotoğraflar

Sağlık Verisi

Alerji bilgisi

Müşteri İşlem Bilgisi

Misafir talep ve sipariş bilgisi, rezervasyon bilgisi (tarih, saat, oda vb.), konaklayacağı süre, konaklama tarihleri, konakladığı kişi sayısı, oda numarası, konaklama tarihi, kullanılan ürün çeşidi ve sayısı, vergi numarası, harcama miktarı, harcama bilgisi, sipariş tutarı, sunulan ürün, arıza durumu VIP statüsü

Diğer: Kargo Bilgisi

Kargo notu, kargo içeriği

Diğer: Hasar Kaydı

Hasar kaydı ve zarar miktarı

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

Müşteri işyeri ve meslek bilgisi

Diğer: Araç Bilgisi

Plaka bilgisi

Diğer: Müşteri Kayıp Eşya Bilgisi

Misafir tarafından kaybedilen veya unutulan eşyaya ilişkin bilgiler

 

2.Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirket, Misafirler’in rezervasyon ve konuk kayıt süreçlerinde, konaklama hizmetinin devam ettiği süre boyunca ve konaklama hizmeti sona erdikten sonra bazı sınırlı durumlarda kişisel verileri, Şirket nezdindeki her bir veri işleme faaliyeti sürecindeki detayı ile birlikte aşağıdaki yöntemler ile temin etmektedir:

 • Misafir için rezervasyon sırasında Şirket tarafından, elektronik ve fiziksel ortamda Misafir tarafından iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,

 • Misafir için; kayıt sırasında yazılı form ile paylaşılan kişisel verilerin, fiziksel ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,

 • Şirket’in hizmet sunabilmesi için Misafir sipariş talepleri ve siparişe ilişkin şikâyetlerinin elektronik ve fiziksel ortamda Misafir tarafından iletilmesi suretiyle otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla,

 • Şirket’in sunduğu hizmetlerden faydalanan Misafir’in faydalandığı hizmete ilişkin bilgiler elektronik ve fiziksel ortamda temin edilerek otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,

 • Şirket’in hizmet bedelini tahsil edebilmesi için Misafir’den gerekli bilgilerin, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,

 • Şirket’in iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla akdedilen sözleşmelerin temin edilmesi suretiyle otomatik olmayan yollarla,

 • Şirket’in sözleşme ilişkisi kapsamında Misafirler’e internet erişiminin sağlanması için başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere, kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcıların kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kurma yükümlülüğü kapsamında Misafir’den gerekli bilgilerin elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,

 • Misafir’in rezervasyon talebi doğrultusunda Misafir’in elektronik veya fiziksel ortamda ilgili bilgileri iletmesi suretiyle otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla,

 • Şirket’in sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerini ifa edebilmesi için Misafir giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla elektronik olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla,

 • Şirket’in hasarlı vaka raporlarının yönetimi için, Misafir’den gerekli bilgilerin fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,

 • Şirket Misafir’in kayıp eşyasının saklama ve teslim sürecini yürütmek için, düzenlediği yazılı form aracılığıyla otomatik olmayan yollarla,

 • Şirket hizmetlerini geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için Misafir’in düşünce ve yorumlarını elektronik ortamdan anket ve fiziksel ortamda yazılı form doldurulması suretiyle otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla,

 • Şirket’in güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket binasına yerleştirdiğimiz kameralar (IPTV) aracılığıyla otomatik yollarla,

 • Şirket’in güvenlik ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için park ettiğiniz aracınıza ilişkin bilgiler fiziksel ortamda otomatik olmayan yollarla,

 • Şirket’in satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirme amacıyla elektronik olarak otomatik yollarla,

 • Şirket’e gelen kargoların takibinin yapılması için Misafir’den yazılı form aracığıyla veya üçüncü kişi iş ortaklarımızdan yazılı olarak otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,

 • Şirkete ait mali evrak, yönetim evrakı ve sözleşme asıllarının arşivlenmesi için Misafirveya üçüncü kişi iş ortakları tarafından fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,

 • Şirket’in mali denetim süreçlerinin yürütülmesi için Misafir’in yazılı veya sözlü olarak fiziksel ortamda veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla.

 

 

Kimlik Bilgisi

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar

 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

İletişim Bilgisi

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar

 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlem Güvenliği

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi

 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Finansal Bilgi

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar

 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

Pazarlama

 • Sizlerden aldığımız açık rızanız

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

Fiziksel Mekan Güvenliği

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Sağlık Bilgileri

 • Sizlerden aldığımız açık rızanız

 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar

Müşteri İşlem Bilgisi

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar

 

Diğer: Kargo Bilgisi

 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

 

Diğer: Hasar Kaydı

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar

 

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

Diğer: Araç Bilgisi

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

Diğer: Müşteri Kayıp Eşya Bilgisi

 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

 

3.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Bu metin kapsamında ilgili kişilerin kişisel verileri, yukarıdaki genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Kimlik Bilgisi

 

 

 

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 • Firma/ ürün/ hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması ve değerlendirilmesi

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi;

 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi

 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • Talep ve şikayetlerin takibi

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesiÜrün/ hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

İletişim Bilgisi

 

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 • İş faaliyetlerini yürütülmesi/ denetimi

 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Talep ve şikayetlerin takibi

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 

İşlem Güvenliği

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

 

Finansal Bilgi

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

 

Pazarlama

 • Firma/ ürün/ hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması ve değerlendirilmesi

 • Mal/ hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliği

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temin

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini;

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi;

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temin

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

 • Yetkili Kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Sağlık Bilgileri

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 

Müşteri İşlem Bilgisi

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Denetim/ etik faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması ve değerlendirilmesi

 • Mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

 • Mal/ hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

 • Mal/ hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

 • İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

 • Talep ve şikayetlerin takibi

 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

 

Diğer: Kargo Bilgisi

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Diğer: Hasar Kaydı

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi;

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

 • Mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

 • Saklama ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Diğer: Araç Bilgisi

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Diğer: Müşteri Kayıp Eşya Bilgisi

 • Denetim/ etik faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Mal/ hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Wifi kullanımına ilişkin süreçler kapsamında ilgili veriler spesifik olarak; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 5809 Elektronik Haberleşme Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hükümler başta olmak üzere suçla mücadele edilmesi, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi, ailenin ve çocukların korunması, suçun önlenmesi ve suçluların tespiti, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler alınması, erişim engelleme ve filtreleme sistemlerinin etkinliğinin sağlanması, işlem güvenliğinin sağlanması, hukuki işlem güvenliğinin temini, erişim kayıtlarının kaydedilmesi, işlenmesi süreçlerinin planlanması, yönetimi, denetimi ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, yönetimi, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi ve korunması, trafiğin yönetimi, internet hizmetinin sunumu, bağlantının sağlanması ve yönetimi, şirket hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, kötüye kullanım, amacı aşan kullanım, hukuka aykırı kullanım, usulsüzlük, dolandırıcılık tespitleri, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar, WI-FI Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşulların uygulanması, bunların denetlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması amaçlarıyla işlenmektedir.

 

4.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan Misafir kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak (yurt içinde) aşağıdaki kişi gruplarına aktarılabilecektir.

       i.Tedarikçilerimize (örneğin, WIFI hizmetinin sunumu için altyapı sağlayan internet servis sağlayıcısı ve çözüm ortaklarına),

       ii.kanunen yetkili kamu kurumlarına ve

       iii.özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere

 

Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda örnek olarak belirtilmiştir:

Aktarım Amacı

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

 • Mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • Talep/ şikayetlerin takibi

 

Tarafınızca verilmiş olan kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin yurt dışına hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda örnek olarak belirtilmiştir.

Misafirlerimizin verileri aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için yurt dışındaki tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

 

5.İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Şirket internet sitesinden erişebileceğiniz İletişim Formu’nu doldurarak, “İlgili Kişi Başvuru Formu’nu Şirket resmi e-mail adresi info@gezibosphorus.com ve resmi telefon hattı olan +90 212 393 2700 numarası üzerinden veya Şirket’in Gümüşsuyu Mah. Mete Cad. No:34 Beyoğlu / İstanbul adresine ileterek gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Telefon üzerinden gerçekleştirilen taleplerde, ardından diğer usullere uygun bir başvuru yapılması için yönlendirme yapılacaktır.

 

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" istinaden aşağıdaki bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz:

 • Başvuru sahibinin adı soyadı,

 • Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası, değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası,

 • Başvuru sahibinin tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

 • Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,

 • Talep konusu,

 • Talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler,

 • Başvuru yöntemleri ve

 • Başvuru yazılı ise imza.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

REZERVASYON YAPIN

DİREKT REZERVASYON

%10'A VARAN İNDİRİM

ETKİNLİK SEÇİNİZ